Utvecklas som ledare med Backstagemodellen

Vad är Backstage modellen?

Backstage metoden är ett sätt att utveckla sitt ledarskap genom att arbeta tillsammans med andra och använda varandras erfarenheter som en utvecklingsresurs.

Metoden bygger på ett strukturerat arbetssätt med professionell samtals ledning som möjliggör att gruppens samlade erfarenheter används för att lösa utmaningar och utveckla deltagarna i deras ledarroller.

Traditionell ledarutveckling erbjuder ofta färdiga teman, i det här upplägget sätts teman utifrån de behov deltagare identifierar. Som chef är man ständigt ”on stage”, det här upplägget vill trycka på möjligheten att dra sig undan (backstage) för reflektion eller problemlösning.

Hur går det till?

Backstage grupp består i detta upplägg av sex deltagare som gärna kan komma från olika verksamheter. De träffas vid ett uppstarts tillfälle och sen lika många tillfällen som antal medlemmar i gruppen. Träffarna ligger med ca 4-5 veckors mellanrum och är tre timmar per tillfälle.

Inom ramen för ett strukturerat arbetssätt ges deltagarna tillfälle att utbyta erfarenheter, tankar och idéer kring utmaningar och dilemman i rollen som ledare. Det kan röra sig om frågor kopplade till den egna rollen, till uppdraget eller den organisatoriska kontexten. Det kan också röra sig om mer konkreta frågeställningar, exempelvis i samband med ett pågående utvecklingsarbete eller om frågor av mer existentiell art som stress eller känslor av otillräcklighet i förhållande till en svårhanterlig arbetssituation.

Gruppen leds av en utbildad samtalsledare och följer en tydlig struktur som deltagarna lär sig och kan tillämpa själv i andra grupper om man vill.

 

Vilket värde skapar Backstage grupper?

Till skillnad från mycket annan ledarutveckling är metoden väl studerad.

Metoden prövades exempelvis i Stockholms stad mellan 2003 och 2006 och vid Karolinska Universitetssjukhuset 2007–2009 med mycket goda resultat. Närmare femhundra chefer har nu deltagit i samtalsgrupper. Två tredjedelar av dem har svarat att de fått bättre självförtroende och många uppger att de blivit både tydligare och ödmjukare i sin chefsroll. Metoden har också använts inom näringslivet. Utöver värdet att själv utvecklas som ledare ger deltagande i backstage-grupp ökad kompetens att själv leda likande upplägg i den egna organisationen.

Vem kan delta?

Detta upplägg vänder sig till alla ledare oavsett erfarenhetsnivå som har ett behov av att dela erfarenheter och utveckla sitt ledarskap tillsammans med deltagare från andra positioner och organisationer. Upplägget kan också ges företagsanpassat med deltagare från samma organisation.

Process ledare

Johan Sjö är organisationspsykolog med bred erfarenhet av att utveckla ledare och ge stöd kring problem i organisationer. Han har arbetat med en lång rad företag, branscher och olika offentliga organisationer. Johan har egen ledarerfarenhet och breda kunskaper inom organisationspsykologi. Han är en mycket uppskattad och efterfrågad processledare som gör teori enkel att förstå och delar gärna med sig av praktiska erfarenheter och tips.

 

Vid intresse kontakta                                   

 marie.happstadius@fhv-runsten.se

Kurskostnad (hel process, samtliga tillfällen 17 500:- exkl. moms/deltagare

 

Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast 10 dagar före utbildningsstart, annars debiteras full kursavgift. Vid förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare.

 

Läsa mer:

Artikel i Sunt arbetsliv

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/stottande-kollegor-battre-an-professionell-coach/

 

Artikel Karolinska Institutet

https://docplayer.se/129627-Sjalvfortroende-och-handlingskraft-genom.html