Våra tjänster

Företagshälsan Runstenen består av kompetent personal med lång erfarenhet inom bland annat arbetsmiljö, hälsa, arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Vi arbetar på flera olika plan på både individ, grupp och organisationsnivå. Vi arbetar proaktivt med främjande och stödjande insatser men också förebyggande för att upptäcka och förhindra skador och sjukdomar. Vi arbetar reaktivt med rehabiliterande insatser när skadan väl är skedd. Allt för att hjälpa individen att så fort som möjligt kunna återgå i arbete.

Hälsoundersökning

Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till medicinska kontroller för att förebygga ohälsa, kartlägga risker och förebygga arbetsskador.

Läs mer

Rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård

Sjukfrånvaro är oerhört kostsamt för företag och drabbar arbetslivet i form av produktionsbortfall, kompetensförlust och inte minst att den enskilde medarbetaren drabbas i form av lidande.

Läs mer

Akut omhändertagande

Medicinsk rådgivning, bedömning och hjälp vid arbetsskador, olyckor och krishantering.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete

Vi erbjuder allt från kartläggning och mätning av nuvarande arbetsmiljö till arbetsplatsbesök, råd och stöd i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Utbildningar

Oavsett om du är chef eller medarbetare och arbetar med arbetsmiljöfrågor är det viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som gäller och hur företaget på bästa sätt kan arbeta inom området. Vi erbjuder därför utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, ledarskap, säkerhet och hälsa.

Läs mer

Alkohol och drogtester

Vi genomför alkoholtester och drogtester tex i samband med nyanställningsundersökning, vid misstanke, olycka eller slumpmässiga kontroller enligt företagets önskemål.

Läs mer