Antikroppstest för Covid-19

Antikroppstest för Covid-19

Kunskapsläget

Vi har under våren noga följt diskussionerna kring antikroppstester. Andelen tester på marknaden har ökat markant och en del tester har succesivt förbättrats vad gäller träffsäkerhet, (sensitivitet och specificitet). Det finns idag inget 100 % säkert test och många frågor kvarstår fortfarande. Då Covid-19 är en ny sjukdom finns det begränsat med kunskap gällande immunitet, risk för återinsjuknande samt om individer trots immunitet kan vara smittbärare. Det saknas fortsatt kunskap kring hur länge eventuell immunitet kvarstår och det är inte säkert att det ger ett fullständigt skydd om individen utsätts för smitta med Covid-19 infektion igen. Upprepad provtagning kan därför komma att bli aktuell.

Runstenen har dock beslutat att erbjuda screening för antikroppar mot Covid-19 efter sommaren för de av våra kundföretag som är intresserade. Det är viktigt att ni som företag funderar över nyttan av provtagning för just ert företag. Provtagning kan ge arbetsgivaren en uppfattning om hur många anställda som haft Covid-19 och eventuellt underlätta för resursplanering i höst. Provtagning kan minska oro hos individer men upprepade testtillfällen ger störst värde enligt Folkhälsomyndigheten.

Det är av största vikt att ett påvisbart antikroppssvar inte ersätter de skyddsåtgärder som tillämpas på tex arbetsplatsen för att minska risken för smittspridning. God handhygien, hålla avstånd samt stanna hemma vid minsta symtom som tex snuva, hosta, halsont och feber är fortsatt avgörande insatser för att minimera smittspridning liksom att vänta minst två dygn efter tillfrisknande innan återgång i arbete.

Om testet

Testet som vi i nuläget valt är ett snabbtest som nu är väl beprövat i Sverige och CE-märkt. Det har utvärderats i studier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där det visats ha mycket hög träffsäkerhet med en sensitivitet på 100 % för både IgM och IgG samt en specificitet på 100% och 99,2 för IgM respektive IgG. Testet uppfyller de legala krav som finns för det medicintekniska regelverket. Testet mäter förekomsten av två olika antikroppar mot Covid-19.

Det ena, (IGM), kommer tidigare i sjukdomsförloppet och det andra, (IgG), senare. Om testet enbart visar positivt för (IgM, genomförs en ny provtagning efter sju dagar då enbart IgM svar inte kan bekräfta genomgången Covid-19 infektion. Testet genomförs av legitimerade sjuksköterskor och blodprov tas genom ett stick i fingret och ger svar till individen inom 15 minuter. Återkoppling till arbetsgivaren görs enligt önskemål på gruppnivå över 15 personer.

Det är viktigt att tydliggöra att det handlar om antikroppstestning, dvs hur stor del av personalen som har haft Covid-19, och inte att konstatera individer med pågående symtom då den provtagningen sker via sjukvården. Enligt Region Skåne ska alla med pågående symtom för Covid-19 från och med månadsskiftet juni/juli kunna beställa hem ett test genom att logga in på 1177. Runstenen genomför enbart antikroppstestning och prover på personer som varit symtomfria, tidigast tre veckor efter symtomdebut och tidigast efter två dagars symtomfrihet.

Ny kunskap kommer kontinuerligt, och om riktlinjer från berörda myndigheter förändras kommer vi att följa dessa och vid behov anpassa vår tjänst.

Anmälan

Anmälan görs till Marie Happstadius, marie.happstadius@fhv-runsten.se 

Sista anmälningsdag är den 12/8.

Efter anmälan tar vi kontakt med er för tidsbokning efter sommaren. Är ni fler än 15 personer på företaget kan vi åka ut och göra provtagningen på plats, i annat fall kontaktar vi er för tidsbokning på vår mottagning i Malmö eller Helsingborg.

Kostnad

Snabbtest: 740 kr styck/exkl. moms. Vi undersöker möjligheten att få testerna subventionerade av regionen, men då detta i nuläget är oklart gäller nuvarande pris.

Vid uppdrag ute hos kund tillkommer kostnader för restid samt inställelsetid*.

* Inställelsetid innefattar skyddsutrustning, hantering av prover samt tid för uppackning/nedpackning av utrustning/instrument.

Rapport per företag: 2500 kr/exkl. moms.

Vid frågor kontakta Åsa Mårtensson, asa.martensson@fhv-runsten.se